De Cuyper + Van Roy

contact

 info@decuyper-vanroy.be

Philippe Van Roy Philippe Van Roy
 +32 477/95.11.10
Bart De Cuyper Bart De Cuyper
 +32 478/25.54.08

De Cuyper + Van Roy - Gebruiksvoorwaarden

Uw toegang tot en gebruik van de website van De Cuyper + Van Roy en de daaraan gerelateerde sites (gezamenlijk te noemen: de ‘Site van De Cuyper + Van Roy ’) zijn onderworpen aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’). Leest u deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Site van De Cuyper + Van Roy gebruikt. Wanneer u gebruik maakt van de Site van De Cuyper + Van Roy , gaat u akkoord met de onderhavige Gebruiksvoorwaarden; indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u de Site van De Cuyper + Van Roy niet te gebruiken.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een aanvulling op de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de door De Cuyper + Van Roy aangeboden producten of diensten.

De Cuyper + Van Roy verleent geen garantie aangaande de juistheid, volledigheid of actualiteit van de gegevens en/of programma’s (‘de Informatie’) die op deze Site van De Cuyper + Van Roy beschikbaar worden gesteld. De Informatie wordt geleverd ‘in de staat waarin deze zich bevindt’ en ‘zoals deze beschikbaar is’ zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, stilzwijgende garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel, of met betrekking tot het niet aantasten van intellectuele eigendomsrechten van derden.

In geen geval zijn De Cuyper + Van Roy of de aan haar gelieerde ondernemingen aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook dan wel overige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van of het stellen van vertrouwen in de op deze website of op andere daaraan gekoppelde websites gevonden informatie, met inbegrip van doch niet uitsluitend gederfde winst, bedrijfsschade en verlies van programma’s of andere gegevens, zelfs indien De Cuyper + Van Roy uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van voornoemde schade.

U bent verantwoordelijk voor de inhoud van al het materiaal dat u op de Site van De Cuyper + Van Roy plaatst. De Cuyper + Van Roy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van berichten of gegevens die door gebruikers op de Site worden geplaatst of voor de inhoud van door derden op internet geplaatste informatie, zelfs indien de toegang daartoe via de Site van De Cuyper + Van Roy wordt verkregen. De Cuyper + Van Roy behoudt zich echter het recht voor om geheel naar eigen goeddunken materiaal dat naar het oordeel van De Cuyper + Van Roy illegaal, aanstootgevend of anderszins ongepast is, te bekijken, te bewerken dan wel te verwijderen.

U kunt door middel van hypertekst of andere computerlinks toegang krijgen tot andere internetsites die geen deel uitmaken van de Site van De Cuyper + Van Roy . De Cuyper + Van Roy doet geen toezeggingen en geeft geen garanties of waardeoordelen aangaande websites waartoe via een Site van De Cuyper + Van Roy toegang wordt verkregen. Wanneer u toegang krijgt tot een site die geen deel uitmaakt van de Site van De Cuyper + Van Roy , dient u zich te realiseren dat De Cuyper + Van Roy geen invloed heeft op de inhoud of de informatie op die site. U bent er zelf voor verantwoordelijk uw systeem tegen virussen, wormen, Trojan horses en andere schadelijke zaken te beschermen.

De Cuyper + Van Roy alsmede het logo en de producten van De Cuyper + Van Roy waarnaar op een Site van De Cuyper + Van Roy wordt verwezen, zijn hetzij (gedeponeerde) handelsmerken, dienstmerken, auteursrechten hetzij andere rechten van intellectueel eigendom van De Cuyper + Van Roy of de aan haar gelieerde ondernemingen. Andere producten en bedrijfsnamen die op een Site van De Cuyper + Van Roy worden genoemd, kunnen beschermd zijn door de intellectuele eigendomsrechten van de desbetreffende rechthebbenden. Het is u niet toegestaan om zonder toestemming van De Cuyper + Van Roy gebruik te maken van zaken waarop intellectuele eigendomsrechten van De Cuyper + Van Roy rusten. Het is u niet toegestaan gebruik te maken van zaken waarop intellectuele eigendomsrechten van De Cuyper + Van Roy rusten, met inbegrip van de afbeeldingen die op deze Site van De Cuyper + Van Roy worden aangetroffen, de inhoud van tekstgedeelten dan wel de lay-out/vormgeving van een pagina of een bepaalde vorm op een pagina, alsook is het u verboden deze te framen of met behulp van framingtechnieken te omlijsten. Behoudens het hierboven gestelde, wordt hierbij generlei recht of licentie in of krachtens het intellectuele eigendom van De Cuyper + Van Roy of van anderen overgedragen, hetzij bij implicatie of het estoppelbeginsel dan wel uit anderen hoofde.

U mag geen informatie van een Site van De Cuyper + Van Roy via een robot of op enigerlei geautomatiseerde wijze ophalen.

De Cuyper + Van Roy behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk na publicatie van kracht. U stemt ermee in dat u de Site van De Cuyper + Van Roy geregeld zult bestuderen teneinde op de hoogte te blijven van voornoemde wijzigingen. U wordt geacht in te stemmen met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden indien u een Site van De Cuyper + Van Roy blijft gebruiken nadat de voornoemde wijzigingen zijn aangebracht.

De Site van De Cuyper + Van Roy mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, gewijzigd of in welke vorm dan ook worden verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Cuyper + Van Roy .